Homeزندگینامهعلی آملی: ز کوشش به هر چیز خواهی رسید
خانه علی آملی: ز کوشش به هر چیز خواهی رسید
۱۰
آبان
علی آملی: ز کوشش به هر چیز خواهی رسید
  • نوشته شده توسط admin mashghtandorosti
  • بدون دیدگاه
  • زندگینامه
  • df6g54df6g54

 

t6t6y4ty6sd65f

گاهی اوقات در زندگــی راههایی برای آدم گشوده می شــود که انتهای آن در ابتدا گنگ و نامشــخص اســت و هر قدم آن دست اندازهای بزرگــی را به همــراه دارد اما کافی اســت فعل خواســتن را با نیت و اراده ای قوی توام کنیم تا آنچه که دســت نیافتنی به نظر می رسد محقق شود. انســان های بزرگ، بزرگ اندیشیده اند و حاصل این اندیشــه بزرگ آنها تحولات زیادی را پیرامون خودشان و حتی در مقیاس های بزرگتر جغرافیایی خلق کرده است. علی آملی یکــی از آن چهره هایی اســت که بــا وجود اینکه در ابتدای زندگی ســختی ها امانش را بریــده بودند و زندگی روی خوش به او و خانواده اش نشــان نداده بود اما خلاقیت فردی و پشتکار ستودنی اش از او یک چهره مبتکر و خلاق در حوزه صنایع روشــنایی ایران ساخت. او که به دلیل شرایط نامســاعد مالی و فقر شدید توانایی ادامه تحصیل را نداشت به ندای درونی اش پاسخ داد و خلاقیتش را در راه ابداع  و نوآوری های فنی خرج کرد. از علی آملی چیزهای زیادی ثبت شده است اما ثبت چندین محصول باکیفیت در عرصه بین المللی با نام و برند «مه ســازان» از جمله ال ای دی های و بزرگترین چراغ LED Backlight بک لایت  ۳۰۰ × ۳۰۰ ال ای دی یکپارچه کشــور به ابعــاد سانتی متر در کارنامه کاری او خودنمایی می کند. در ادامــه به گفت وگو با این چهره خودســاخته صنعت روشــنایی ایران پرداخته ایــم و از ابعاد پیدا و پنهان کاری و زندگــی او صحبت به میان آورده ایم.

df6g54df6g54

 

آقاي آملي به عنوان نخســتین ســوال:از علاقه به کار فنی برایمان بگوییــد. این علاقه از کجا شــکل گرفت؟ یــک روز که مــادرم خرید کرده بود و وســایل را که از پلاســتی کها خالي مي کرد، یــک لحظه به ذهنم رســید که مي توان از یک پوشــش پلاســتیکي براي محافظت از لامپ ها استفاده کرد. رفتم وتعــدادي پلاســتیک را جمع کردم وپوشش ضخیمي را با چسباندن آنها به هم درست کردم و آن را دور یک لامپ روشــن به صورت محافظ گونــه پیچیدم. براي اینکه مطمئن شــوم راه حل مناسبي است مقداري آب روي آن ریختم و نتیجه را چند بار آزمایش کردم. از دیدن لحظه اي که آب مي ریختــم ولامپ ها نمي ترکیدند، بسیار خوشــحال شــدم و این آغازي بود براي تکمیل ذهنیت ساخت پوششی برای لامپ هایي کــه در فضاي بیرون روشــن هســتند، به چندین نفر پیشنهاد سرمایه گــذاري دادم وکســي حاضر به ســرمایه گذاري نبود. آن زمان من کارگر یک کارخانه بودم و به دلیل شرایط بسیار نامساعد مالي مجبور بودم در آن ســن که کودکي بیش نبودم، کار های سخت انجام دهم، به هر مشقنی که بود توانســتم با اســتفاده از آن تفکر و تکمیــل آن، خودم را مقداري تجهیز کنم. آن زمان بازار بســیار پذیراي آن طرح شد چون به شــدت نیاز به آن محافظ احساس مي شد و در واقع این طرح همان ریسه هایي اســت که هم اکنون هم در بعضي مجالس و مکانها ازمحافظ هاي رنگي آن اســتفاده مي شود. البته من چندین سال است که از آن حوزه فاصله گرفته ام و دیگر آن طرح را به صورت کلي کنار گذاشــته ام اما در سال  این اتفاق به عنوان یک نوآوري بســیار ۶۷ جالب مورد استقبال قرار گرفت.

شاید وضعیت نابسامان مالي شما باعث ایجاد جرقه در زندگي شما شده است. اینطور نیست؟

مــن از اول به کارهــاي فني علاقه داشــتم. یادم مي آید برایــم حفظ کردن چند ســطر از دروس مدرسه، بسیار سخت بود ولي اگــر روزها پاي یک کار فني وقت مي گذاشــتم خسته نمي شــدم. ولي قطعا شرایط مالي و سختي هایي که کشیده بودم  ۲۵ در انگیزه من بسیار تاثیرگذار بود. من سال کارگري کردم. فراز وفرودهاي بسیاري در زندگیم به وجود آمده است. پیش افراد زیــادي کار کردم. بارهــا پیش آمده که از شدت خســتگي و فشــار کار، شب خوابم نبرده اســت. واقعا روزهاي سختي داشتم، هم من وهم خانواده ام.

از اتفاقات بعــد از خلاقیت اول بگویید: بعد از اینکه طرح پوشــش پلاستیکي براي چراغ ها مورد استقبال قرار گرفت بر زندگي شما چه تاثیري گذاشت؟

خیلــي خوب شــد. کمــي پول به دســت آوردم. درجاهــاي مختلــف من را مي شناختند و شرایطم نسبت به قبل از آن تفاوت چشــمگیري کرد اما نقطه عطف در  .۱۳۸۰ کار من در واقع برمي گردد به سال آن زمــان لامپ ها همــه از نوع لامپ هاي فلوئورســنت هاي طولــي بــود. البته الان ممکن اســت دیگر خیلي کم وجود داشته باشند. همان لامپ هاي مهتابي که آن زمان بســیار پر رونق بودند اما نه به لحاظ انرژي و نه به لحاظ ســلامتي شــرایط مناسبي نداشــتند. من آن زمان بــه فکر تحول در این حوزه بودم. تحول اساسي از آن سال ها  وات اتفاق ۳۶ FPL با آوردن لامپ هــاي  ۳۶ ×۲ افتــاد. این لامپ هــا را در اصطلاح کوتاه مي گفتند و امروزه این لامپ ها دیگر در تمام اماکن جاي لامپ هاي فلوئورسنت را گرفته اند.

شــما اصالتا اهل کــدام منطقه هستید؟

من اهل شهرمشهد هستم ولي جاي جاي ایران را رفتم و آنقدر از جذابیت هاي آن لــذت برده ام که الان هر کســي از من مي پرسد کجایي هســتي مي گویم: ایراني چون واقعا در تمام نقاط این کشور خاطره دارم و بخشي از آن برمي گردد به اتفاقاتي که در دوران دفــاع مقدس بود. جواناني از جاي جاي ایران بودند کــه واقعا خالصانه جانشان را براي وطنشان دادند. جواناني که از تمام شــهرها و حتي روستاهاي مختلف ایران بودند.

جالب شد. فامیلي شما آملي است. فکر مي کردم باید اهل شــمال کشور باشید؟

کم نیســتند افرادي کــه فامیلي آنها مربوط به یک منطقه از کشــور است وخودشــان در یــک جاي دیگــر زندگي مي کنند. در مورد مــن هم همین موضوع صدق مي کند.

 

برگردیم به بحث اصلي مان: شما بعد از تحولاتي که در لامپ ها بــه وجود آوردید، چــه قدم دیگري برداشتید که برایتان بسیار ارزشمند بوده است؟ 

کســي که در صنعت و مخصوصا در علوم به روزي مانند صنایع روشنایي فعالیت مي کند باید آنقدر تشــنه نوآوري باشد که هر خلاقیت جدید او را به ســوي راهي نو بکشــاند. نکته جالب در مورد کار من این اســت که طرح هایم را تــا زماني که کامل به نتیجه مي رســانم، رصد مي کنم. بعد از آن بلافاصله به فکر ایجاد تفکري نو خواهم بود و وقتم را بــه طرحي جدید اختصاص  هم به ۸۰ خواهــم داد. در ســال هاي دهه همین ترتیب به ابتکارهاي جدیدي دست زدم. چراغ هاي بسیار زیادي را در کارخانه خودم تولید کردم و به ثبت رساندم.

یعني کارهــاي قبلي زماني اتفاق افتادند که شــما هنوز کارخانه نزده بودید؟

(با خنده) نه آن زمان من با یکي از شرکت هاي لامپ سازي معتبر همکار بودم و بعد از آن تمرکزم بر چراغ سازي معطوف شــد و فاز کاري من از لامپ سازي کاملا فاصله گرفت.

 

در مورد ابتکارهــاي دهه ۸۰ در مجموعه خودتان مي گفتید، لطفا ادامه دهید.

من در تمام ســال هایي که خودم کارخانه احداث کــردم به فکر محصولي با کیفیت و قابلیت جهاني بودم و در کنار آن تمــام تمرکزم را معطوف محصولاتي کردم که هم کیفیت خوبي داشــته باشند و هم به لحاظ بهره وري انرژي و حتي ســلامتي اســتفاده کنندگان، به صرفه باشند. بعضي محصولات هستند که مصرف کننده ممکن اســت از آثار مخرب آن بر روي ســلامتي بي اطلاع باشــد اما واقعیت این است که در دراز مدت هم بر سلامت محیط زیست(به صورت غیر مستقیم) و هم برسلامت افراد تاثیر خواهد گذاشــت. ما هرچــه بتوانیم میزان انــرژي کمتري مصــرف کنیم و از انتشــار مواد و امواج مضر به محیط بیشتر جلوگیري کنیم، محصــول با کیفیت تري تولید کرده ایم.

اگــر بخواهیــد از یکــي از این ابتکارات صحبت کنید، به کدام اشاره مي کنید؟ 

ایــن موضــوع ممکن اســت براي مخاطبان شما ملموس نباشد اما کساني که در حوزه روشــنایي فعالیت دارند به خوبي  هاي آنودایز روي انعکاس مي دانند که شبکه نور بســیار تاثیر دارند. در کنــار اینکه به ظاهر چراغ هم بسیار زیبایي مي بخشد. ما  هاي براي نخستین بار توانستیم این شبکه آنودایز را به صورت یکپارچه و بدون برش بســازیم. همین موضوع توانست در جوامع صنعتي بسیار خبرســاز باشد چون تا قبل  ها از ما شرکت هاي چراغ سازي، این شبکه را به صــورت چند تکه مي ســاختند. این موضوع هم مواد اولیه بیشــتري مي خواهد هم هدررفت نور بیشتر است و هم اینکه به زیبایي وظاهر کار لطمه وارد مي کند. این ها را کســي که در این حوزه فعالیت دارد به خوبي درک مي کند.

شــما کــه از بچگــي بــا فراز ونشیب هاي مالي زیادي مواجه شده اید، در این ســال هاي اخیر که بازار صنعــت دچار تحــولات و رکودهاي زیادي شده چگونه توانستید مدیریت کنید؟ مشکلي برایتان پیش نیامد؟

قطعا مشــکلاتي پیــش مي آید. ما چون از ابتدا به قول شــما درگیر نوسانات مالي زندگي بودیم از قبل خودمان را براي ایــن وضعیت آماده کرده بودیم. ولي با این وجود هم سختي هاي زیادي کشیدیم ودر بعضي موارد هزینه هاي کمرشکني متحمل شدیم. یکي از راه هایي که توانســتیم بر این مشــکلات غلبه کنیم همیــن محصولات جدید بود. در هر مرحله اي از کار که حس مي کردم ممکن است بازار از یک محصول اشباع شده باشد، به فکر ساختن محصولي جدیــد مي افتــادم. فاصله بین ســال هاي  بســیار سخت بود. شــرکت ها و ۹۵تا۹۲ محصــولات بي کیفیت چیني بازار ایران را در دســت گرفته بودند و صنعت روشنایي ایران متحمل ضررهاي زیادي شــد. حتي خیلي از شرکت ها ورشکست شدند وچرخه تولیدشان قطع شــد. ما در نمایشگاه قبل  را به LED توانســتیم رفلکتورلامپ هاي بازار عرضــه کنیم که با اســتقبال زیادي  LED مواجه شد چون کیفیت و شدت نور  برابر لامپ هاي معمولي است. ۸ تقریبا  به اندازه LED وات ۵ یعني یک لامپ  وات معمولي نــور دارد. به ۴۰ یــک لامپ همین خاطراست که امروزه در بازار بیشتر مورد اســتفاده قرار مي گیرد. در کنار این موضوع این رفلکتورها به انعکاس بیشتر نور و ظرافت چراغ هم کمک شایاني مي کنند.

از محصــولات چینــي صحبت کردید. محصولات آنها در مقایســه با محصولاتــي که در ایــران تولید  مي شوند بســیار ارزان تر است. دلیل این موضوع چیست؟

چیــن محصــولات درجــه چندم خودش را براي نفوذ در بازار براي کشور ما صادر مي کند. این محصولات بســیار ارزان قیمت و بي کیفیت هســتند. طبیعي است که محصــول بي کیفیت ارزان ترهم خواهد بود.

ولي بــراي مصرف کننــده این محصولاتي که شــما اشــاره کردید، بي کیفیت هم به نظر نمي رســند زیرا هم نور خــوب دارند وهــم از ظاهر زیبایي برخوردار هستند؟

در ابتــدا ممکن اســت نور خوبي داشته باشند اما مســاله اینجاست که بعد از مدت زمان کوتاهي نور آنها افت مي کند و دیگر نمي شــود مثل اول از آنها استفاده کرد وچون این محصولات نســبت به سایر محصــولات ارزان قیمت هســتند، مصرف کننده ترغیب مي شود از آنها استفاده کند اما در درازمدت چند برابر ضرر مي کند. در حالي که اگــر روز اول محصول با کیفیت خریــداري کند، تــا مدت هــاي طولاني مي تواند از کیفیــت روزهاي اول برخوردار باشد.

آن پسر کارگر چند سال قبل که از خیابان هاي شهر رد مي شد و شکستن لامپ ها را مي دید، امروز چه جایگاهي دارد؟ 

من همان پســرم. فقط کمي ســن وتجربه ام بیشــتر شده اســت. ولي خدارا شــکر مي کنم که از همان روزها یاد گرفته بودم دستم را روي زانوهاي خود بگذارم و بلند شوم. امروز با کمک خانواده ودوستانم توانسته ام کارخانه اي احداث کنم که افراد سرشــناس این صنعت، کار و محصولش را تایید مي کنند. من که چند ســال گذشته در جاهاي  ســال کارگري کردم، امروز با ۲۵مختلف  ۴۰ پشتکار وتلاش توانسته ام براي بیش از  ۵۰ خانواده به صورت مســتقیم و بیش از خانواده به صورت غیر مســتقیم کار ایجاد کنم و این افتخاري است که با هیچ چیزي در دنیا قابل مقایسه نیست.

سخن آخر 

از تمام کساني که در این سال ها به من همراه بودند و من را کمک کردند تشکر مي کنم. از خانواده ام مخصوصا همسرم که درتمام این سال ها همراه وهمگام من بود، سپاسگزارم. من در تمام طول زندگي سعي کرده ام که به افرادي که دور و برم هستند، ســود برسانم و در زندگي شان تاثیر مثبت داشته باشم. امیدوارم که توانسته باشم به این هدفم برسم. این نکته را هم اضافه کنم که ما امسال هــم با تولیــد محصولات جدیــد از قبیل  صددرصد ایراني Back Light چراغ هاي به نمایشــگاه صنایع روشــنایي مي آییم. امیدواریم بتوانیم مثل ســال هاي گذشته خدمتي به صنعت روشنایي ایران بکنیم. از شما وهمکارانتان هم ممنونم که در روزگاري که کســي براي موفقیت دیگران اهمیت قایل  نمي شــود، زندگي ما را مرور کردید تا شاید انگیزه اي باشد براي کساني که فکرهاي بزرگ دارند اما ترس وبضاعت مالي اجازه کار را به آنها نمي دهد. مي خواهم به همه آنها بگویم توانستن را فقــط بایــد عملي به مردم نشــان داد. بهترین برنامــه ریزي ها تا زماني که عملي نشوند، هیچ ارزشي ندارند.

 


    مطالب مرتبط
    نظر دهید

    نظر دهید